BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 850/BXD-KSTK
V/v: Trả lời văn bản 270/SXD-KTKT của Sở XD tỉnh Đồng Tháp.

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006

Kính gửi: Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 270/SXD-KTKT ngày 18/4/2006 của Sở Xây dựng Đồng Tháp về việc hướng dẫn thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình, việc thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán và tổng dự toán thuộc trách nhiệm của Chủ đầu tư. Trường hợp Chủ đầu tư không đủ năng lực có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực để thẩm tra các công việc trên trước khi phê duyệt. Chi phí thẩm tra được tính theo quy định tại Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trường hợp chi phí thẩm tra không phù hợp thì có thể lập dự toán để Chủ đầu tư phê duyệt theo hướng dẫn tại mục 8.6 và mẫu phụ lục hướng dẫn nội dung dự toán chi phí thuê tổ chức tư vấn thực hiện một số công việc trong quản lý dự án trong Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nơi nhận: - Như trên
- Lưu VP,KTTC, KSTK.

K/T BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên