BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 850/LĐTBXH-LĐTL
V/v Xếp hạng công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Lương Thực miền Nam

Trả lời công văn số 43/TCT-HĐQT ngày 18 tháng 3 năm 2009 củaTổng công ty Lương thực miền Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ qui định tại Thông tư số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTCngày 31/8/2005 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Bộ Tài chính hướngdẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị.Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng thìcác công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do Hội đồng quảntrị xem xét quyết định xếp hạng theo tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư nêutrên.

2/ Sau khi xem xét báo cáo quyết toán tài chính năm 2007,2008 và kế hoạch năm 2009 thì Công ty cổ phần Thương mại Sài Gòn Kho Vận đủđiểm xếp doanh nghiệp hạng 1, đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết địnhxếp hạng và xếp lương đối với viên chức quản lí các công ty nêu trên theo quiđịnh tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của liênBộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công tyLương Thực miền Nam biết và thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân