BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 850/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3750/HQHCM-TXNK ngày 22/12/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc phân loại mặt hàng “Thuốc thú y Ecotraz 250”. Về việc này, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về vướng mắc phân loại các mặt hàng thuộc nhóm 38.08 hay thuộc nhóm 30.03 và 30.04:

Tham khảo nội dung Chú giải chi tiết HS nhóm 38.08:

Nhóm này bao gồm một loạt các sản phm (trừ các sản phm mang đặc tính của dược phm, k cả thuốc thú y- nhóm 30.03 hoặc 30.04) nhằm diệt trừ các vi trùng, các côn trùng có khả năng gây bệnh (muỗi, nhậy, bọ hung vàng đen, gián,...), rêu và mốc, cỏ dại, loài gặm nhấm, chim hoang dã,... Các sản phm nhm diệt trừ các loài gây hại hoặc được sử dụng đ khử trùng hạt ging cũng được phân loại ở đây.

Các loại thuốc trừ côn trùng, thuốc khử trùng, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ nấm,... được sử dụng bằng cách phun, quét, tưới, phết, ngâm tẩm, hoặc có th đốt cháy nếu cần thiết. Tác dụng diệt trừ có được thông qua quá trình đầu độc thần kinh, đầu độc tiêu hóa, gây ngạt thở hoặc bằng mùi dẫn dụ,…

Nhóm này còn bao gồm các sản phm chống nảy mầm và điều hòa sinh trưởng của cây trồng ngăn chặn hoặc tăng cường các quá trình sinh lý học ở trong cây. Với các cách thức ứng dụng khác nhau, các sản phm này có th từ gây phá hủy cây đến làm tăng khả năng phát triển của thực vật và tăng năng suất thu hoạch.

Tham khảo nội dung Chú giải chi tiết HS nhóm 30.03:

“Nhóm này bao gồm các chế phm thuốc dùng đngăn ngừa và điều trị bên trong hoặc bên ngoài các bệnh của người hoặc động vật. Các chế phẩm này đã được điều chế bng cách pha trộn hai hoặc nhiều thành phn với nhau. Tuy nhiên, nếu các chế phm này đã được đóng gói theo liều lượng, hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói đ bán lẻ thì tất cả nhng chế phm đó phải thuộc nhóm 30.04

>> Xem thêm:  Thuế suất giá trị gia tăng (GTGT) của mặt hàng thủy sản là 0% không hay 10 %?

Như vậy, các mặt hàng thuộc nhóm 38.08 hay hai nhóm 30.03, 30.04 khác nhau về công dụng, mục tiêu tác động, cơ chế tác động và cách thức sử dụng.

2. Về mặt hàng Ecotraz 250:

Căn cứ mô tả tại hồ sơ, mặt hàng Ecotraz 250 là dung dịch dùng ngoài, chứa Amitraz có công dụng diệt trừ và ngăn cản ve, chấy, rận, ghẻ (thông qua tác động đến hệ thần kinh của ngoại kí sinh, từ đó gây độc và gây chết kí sinh) trên trâu, bò, dê, cừu, cách dùng: phun hoặc nhúng, nên phù hợp với nội dung Chú giải chi tiết HS nhóm 38.08, là thuốc trừ côn trùng thuộc mã số 3808.91.90 - - - Loại khác.

Tuy nhiên, để có đủ cơ sở xác định chính xác mã số mặt hàng, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện lấy mẫu phân tích để phân loại hàng hóa căn cứ Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/ 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kim soát hải quan:

14. Sửa đi, b sung Khoản 5 Điều 29 như sau:

“5. Trường hợp bằng các máy móc, thiết bị kỹ thuật hiện có tại Chi cục Hải quan, địa điểm kiểm tra hải quan, công chức hải quan kim tra thực tế hàng hóa không đủ cơ sở đ xác định tính chính xác đối với nội dung khai của người khai hải quan về tên hàng, mã s, chủng loại, chất lượng, khối lượng, trọng lượng thì yêu cầu cơ quan kiểm định hải quan thực hiện việc phân tích phân loại hoặc giám định đ xác định các nội dung trên.”

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK- Đ.Th
y (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương