ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 850/UBND-TH
V/v chấn chỉnh công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

An Giang, ngày 07 tháng 8 năm 2014

Thực hiện Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quảnlý viên chức, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nộivụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo,bồi dưỡng đối với viên chức, Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai nhiều biện phápnhằm nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của tỉnh.

Tuy nhiên, qua công tác thanh tra, kiểm tra của cáccơ quan chức năng tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng chưa thực hiệnđầy đủ quy định, trình tự về tuyển dụng, nâng lương, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,khen thưởng, kỷ luật, quản lý hồ sơ... đối với viên chức.

Thực hiện Công văn số 1586/BNV-CCVC ngày 16 tháng 5năm 2014 của Bộ Nội vụ về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng côngchức, viên chức và để tăng cường công tác quản lý đội ngũ viên chức của tỉnh,giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầuThủ trưởng các Sở, cơ quan tương đương sở, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc UBNDtỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc,đầy đủ và đúng các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lýviên chức.

a) Kể từ thời điểm 01 tháng 8 năm2014, không thực hiện hợp đồng tạm tuyển làm công tác chuyên môn, nghiệp vụmang tính chất thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp thay cho việc tuyển dụngtheo đúng trình tự thủ tục về thi tuyển hoặc xét tuyển. Đồng thời, Thủ trưởngđơn vị rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với cáctrường hợp đã hợp đồng tạm tuyển trước 01 tháng 8 năm 2014.

b) Việc tuyển dụng viên chức phảiđảm bảo những nội dung sau:

- Để kịp thời bổ sung đội ngũ viên chứctheo yêu cầu hoạt động, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; hằng năm,trên cơ sở vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc đượcgiao hoặc phê duyệt, các cơ quan đơn vị phải chủ động xây dựng Kế hoạch tuyểndụng để trình cấp thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền trước khitổ chức thực hiện;

- Trên cơ sở Kế hoạch được duyệt,thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng theo quy định tại Nghị định số29/2012/NĐ-CP Thông tư số 15/2012/TT-BNV đảm bảo công khai, minh bạch, theonguyên tắc cạnh tranh; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị tríchức danh nghề nghiệp;

- Kiểm tra chặt chẽ văn bằng, chứngchỉ và các giấy tờ có liên quan của những người dự tuyển theo quy định.

c) Chủ động rà soát, khắc phục ngaynhững hạn chế tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng viên chức, bao gồm:

- Rà soát lại toàn bộ các hợp đồng làmviệc đối với viên chức để kịp thời điều chỉnh theo đúng quy định Luật Viên chứcvà các quy định pháp luật có liên quan.

- Thường xuyên rà soát các chứcdanh lãnh đạo được bổ nhiệm có thời hạn để bảo đảm việc bổ nhiệm lại đúng thờigian quy định.

- Bố trí, phân công công tác đảmbảo phù hợp chuyên môn được đào tạo và yêu cầu thực tiễn công việc của đơn vị.

- Chấn chỉnh và đưa chế độ báo cáo thốngkê đội ngũ viên chức và quản lý hồ sơ công chức, viên chức vào nề nếp, chínhxác, đầy đủ và đúng quy định.

- Thực hiện việc phân công côngviệc cụ thể, rõ ràng và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức,viên chức (tiến độ, chất lượng, kết quả) và xem đây là căn cứ quan trọng đểđánh giá, phân loại công chức, viên chức.

- Rà soát, thống nhất việc lưu trữhồ sơ công chức, viên chức bổ sung những tài liệu còn thiếu theo đúng quy định.

2. Giao Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo và thammưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết đối với các hợp đồng lao động tạmtuyển được đề cập tại điểm a Khoản 1 Công văn này trước ngày 31 tháng 12 năm2014.

Sở Nội vụ có trách nhiệm xây dựng văn bản hướng dẫnvề công tác tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp để triển khai thựchiện thống nhất theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn để công táctuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức đi vào nề nếp; kịp thời báo cáo UBNDtỉnh để được chỉ đạo giải quyết đối với các trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặcxử lý đối với những tập thể, cá nhân cố ý sai phạm, tiêu cực trong việc thựchiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng viên chức của các cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quantương đương Sở, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy bannhân dân huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm tinh thần nộidung Công văn này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc thì có vănbản gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Việt Hiệp