BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8508/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế linh kiện NK

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được công văn số 108/LGEVN ngày 6/6/2011 Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam về việc vướng mắctrong việc phân loại hàng hoá đối với linh kiện rời nhập khẩu để lắp ráp máyđiều hoà, máy hút bụi. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, ápdụng mức thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu;

Xét đề nghị của Công ty TNHH LGElectronics Việt Nam tại công văn số 108/LGEVN ngày 6/6/2011, Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện thống nhất việc tính thuế đối với linh kiện rời nhập khẩuđể lắp ráp máy điều hoà, máy hút bụi như sau:

Mặt hàng linh kiện rời nhập khẩu đểsản xuất, lắp ráp máy điều hoà, máy hút bụi thành sản phẩm nguyên chiếc, nếu cómột số chi tiết đã lắp ráp thành cụm chi tiết thì xử lý thuế nhập khẩu theonguyên tắc quy định tại công văn số 1285/BTC-TCHQ ngày 25/1/2011 của Bộ Tàichính theo đó:

- Các chi tiết đã lắp ráp thành cụmchi tiết áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu theo bộ phận của máy quy định tạiBiểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

- Các chi tiết để rời rạc, chưa lắpráp thành cụm chi tiết, thì tính thuế nhập khẩu theo từng linh kiện quy địnhtại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn