BỘ XÂY DỰNG

-----------------

Số: 851/BXD-KTXD

V/v: cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2010

Kính gửi:

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1925/SXD-QLKT ngày30/3/2010 của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét cấp cho các cá nhân đáp ứng đủ các yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (trước đây là Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình), không phụ thuộc vào nơi đăng ký thường trú hoặc nơi công tác của các cá nhân đó. Vì vậy, việc xét cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho cá nhân không có hộ khẩu tại Hà Nội hoặc công tác tại địa phương khác vẫn thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Trần Văn Sơn