TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
--------
V/v: Hồ sơ xuất khẩu dăm gỗ từ rừng trồng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn đề ngày 03/6/2014 của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam đề nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm dăm gỗ từ rừng trồng do cách hiểu khác nhau của các đơn vị Hải quan địa phương khi thực hiện văn bản pháp quy và theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện thống nhất như sau:
Hồ sơ hải quan xuất khẩu mặt hàng dăm gỗ là lâm sản sau chế biến có nguồn gốc từ rừng trồng, ngoài việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành về hồ sơ hải quan tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 (thủ tục hải quan truyền thống) hoặc Điều 8 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ tài chính (thủ tục hải quan điện tử), còn phải đáp ứng quy định về hồ sơ lâm sản sau chế biến từ gỗ rừng trồng theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 9 và Khoản 4 Điều 17 Mục 2 Chương II Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản và Khoản 5 Điều 1 Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT dẫn trên. Theo đó, bảng kê lâm sản đối với mặt hàng dăm gỗ có nguồn gốc từ rừng trồng do doanh nghiệp lập theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, không yêu cầu phải có xác nhận của cơ quan cóthẩm quyền.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/cáo);
- Hiệp hội Gỗ và Lâm sản VN (thay trả lời);
- Cục Kiểm lâm - Bộ NNPTNT (để p/hợp)
- Cục XNK - Bộ CT (để p/hợp);
- Lưu: VT, GQ1 (2b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải