BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 851/TCĐBVN-QLPT &NL
V/v sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương,
- Các cơ sở đào tạo lái xe,
- Các Trung tâm sát hạch lái xe.

Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, sáthạch, cấp giấy phép lái xe góp phần giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông tạiQuyết định số 513/QĐ-BGTVT ngày 12 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thôngvận tải, Tổng cục Đ­ường bộ Việt Nam đã tiến hành điều chỉnh, sửa đổi, bổ sungvà biên soạn bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ phù hợpLuật Giao thông đường bộ năm 2008, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 41: 2012/BGTVT ) về báo hiệu đường bộ, quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Trung tâm sáthạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN 40:2012/BGTVT) với một số nội dung sau:

1. Kết cấu của bộ câu hỏi mới.

1.1 Bộ 450 câu dùng cho sát hạch lái xe cơ giớiđường bộ.

a) Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ từcâu số 1 đến câu số 145: 145 câu

b) Nghiệp vụ vận tải từ câu số 146 đến câu số175 : 30 câu

c) Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe từcâu 176 đến câu 200 : 25 câu

d) Kỹ thuật lái xe ô tô từ câu 201 đến câu 235 :35 câu

đ) Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô từ câu 236 đếncâu 255 : 20 câu

e) Hệ thống biển báo hiệu đ­ường bộ từ số 256đến câu số 355 : 100 câu

g) Giải các thế sa hình từ số 356 đến câu số 450: 95 câu

1.2 Sử dụng bộ câu 450 hỏi dùng cho sát hạch cấpgiấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F.

1.3 Sử dụng bộ câu 420 hỏi dùng cho sát hạch cấpgiấy phép lái xe hạng B1 (không bao gồm 30 câu về nghiệp vụ vận tải).

1.4 Sử dụng bộ 390 câu hỏi dùng cho sát hạch cấpgiấy phép lái xe mô tô các hạng A3 và A4 (không bao gồm 35 câu về kỹ thuật láixe ô tô và 20 câu về cấu tạo sửa chữa ô tô và 05 câu ít liên quan đến giấy phéplái xe hạng A3, A4 sau: 119, 120, 147, 152, 166).

1.5 Sử dụng bộ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch cấpgiấy phép lái xe mô tô các hạng A1 và A2 được lựa chọn trong bộ 450 câu (bộ 150câu hỏi dùng cho sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 và A2 được in thành tàiliệu học tập).

2. Cấu trúc bộ đề dùng để sát hạch cấp giấyphép lái xe các hạng

2.1. Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tôhạng B2, C, D, E và các hạng F gồm 30 câu trong đó: có 09 câu về khái niệm vàquy tắc giao thông (01 câu về khái niệm, 07 câu về quy tắc, 01 câu về tốc độ);01 câu về nghiệp vụ vận tải; 01 câu về văn hóa và đạo đc người lái xe, 01 câuvề kỹ thuật lái xe và cấu tạo sửa chữa, 09 câu về hệ thống biển báo, 09 câu vềgiải các thế sa hình.

2.2. Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tôhạng B1 gồm 30 câu trong đó: có 09 câu về khái niệm và quy tắc giao thông (01câu về khái niệm, 07 câu về quy tắc, 01 câu về tốc độ); 02 câu về văn hóa vàđạo đức người lái xe, 01 câu về kỹ thuật lái xe và cấu tạo sửa chữa, 09 câu vềhệ thống biển báo, 09 câu về giải các thế sa hình.

2.3 Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tôhạng A3, A4 gồm 20 câu trong đó: có 09 câu về khái niệm và quy tắc giao thông(01 câu về khái niệm, 07 câu về quy tắc, 01 câu về tốc độ); 01 câu về nghiệp vụvận tải; 01 câu về văn hóa và đạo đức người lái xe, 05 câu về hệ thống biểnbáo, 04 câu về giải các thế sa hình.

2.4 Bộ đề sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tôhạng A1, A2 gồm 20 câu trong đó: có 09 câu về khái niệm và quy tắc giao thông(01 câu về khái niệm, 07 câu về quy tắc, 01 câu về tốc độ); 01 câu về văn hóa vàđạo đức người lái xe, 05 câu về hệ thống biển báo, 05 câu về giải các thế sahình.

3. Về sử dụng bộ câu hỏi dùng để sát hạch cấpgiấy phép lái xe

Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ in và phát hành bộ450 câu hỏi dùng trong sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và bộ150 câu hỏi ( trong bộ 450 câu hỏi) dùng trong sát hạch, cấp giấy phép lái xemô tô hạng A1 và A2. Các Sở Giao thông vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe, cácTrung tâm sát hạch lái xe có nhu cầu mua tài liệu, gửi văn bản đăng ký số l­ượngvề Tổng cục Đư­ờng bộ Việt Nam.

3.1 Bộ câu hỏi dùng để sát hạch cấp giấy phéplái xe mới được thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2013, đề nghị các Sở Giaothông vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xe nghiêm túctổ chức thực hiện.

3.2 Tổng cục Đ­ường bộ Việt Nam đã xây dựng, sửađổi phần mềm sát hạch lý thuyết trên máy vi tính đối với sát hạch lái xe ô tôvà mô tô các hạng và có kế hoạch tập huấn, chuyển giao cho các Sở Giao thôngvận tải, các cơ sở đào tạo lái xe và các Trung tâm sát hạch lái xe sử dụngthống nhất trên phạm vi cả nước.

3.3 Trường hợp các Sở Giao thông vận tải chưa đủđiều kiện tổ chức sát hạch lý thuyết hạng A1 và A2 trên máy tính, khi sử dụngbộ đề sát hạch lái xe mô tô hạng A1 và A2 cần lưu ý:

- Căn cứ Bộ 150 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấpgiấy phép lái lái xe mô tô hạng A1 và A2 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam pháthành để biên soạn và in thành các bộ đề sát hạch lý thuyết theo hình thức trắcnghiệm trên giấy tại địa ph­ương, số lượng tối thiểu 50 bộ đề thi.

- Ban quản lý sát hạch của Sở cần kiểm tra cácđề sát hạch trắc nghiệm tr­ước mỗi kỳ sát hạch, xoá các dấu vết trên các đề sáthạch; thực hiện đảo đề sát hạch bằng cách thay đổi số thứ tự của đề thi và đápán t­ương ứng trư­ớc khi giao bộ đề thi cho Tổ sát hạch; có sổ sách theo dõiviệc đảo đề thi để thuận tiện cho việc tra cứu, thanh tra, kiểm tra; bảo quảnvà giữ gìn cẩn thận các bộ đề sát hạch để sử dụng được nhiều lần.

Văn bản này thay thế văn bản số 2674/CĐBVN-QLPT &NL ngày 03/7/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam, đề nghị các SởGiao thông vận tải, các cơ sở đào tạo lái xe, các Trung tâm sát hạch lái xenghiêm túc tổ chức thực hiện, khi vướng mắc có văn bản gửi về Tổng cục Đường bộViệt Nam qua Vụ Quản lý Phương tiện và Người lái để được xem xét, giải quyết ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GTVT (để báo cáo);
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng;
- Lưu VT, PTNL.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Quyền