BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 2851 TCT/DNK
V/v áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với hoạt động bán cơ sở hạ tầng và chuyển nhượng nền nhà

Hà Nội, ngày 6 tháng 9 năm 2004

Kính gửi

- Công ty TNHH XD - TM - KDN Trung Sơn
(Đ/c: 64 Trương Định - F.7 - Q.3 - TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 97/CV .04 ngày 23/8/2004 của Công ty hỏi về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng để bán đã ký hợp đồng và hoàn thành bàn giao trong năm 2003 nhưng đến năm 2004 mới xuất hoá đơn do khách hàng thanh toán chậm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Mục II Phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi thành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT;

- Theo hướng dẫn tại Công văn số 8482 TC/TCT ngày 02/8/2004 của Bộ Tài chính về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với khối lượng xây lắp dở dang;

Căn cứ các quy định trên thì: Trường hợp Công ty TNHH XD - TM - KDN Trung Sơn được Nhà nước giao đất để xây dựng cơ sở hạ tầng và chuyển nhượng nền nhà, đã ký hợp đồng bán cơ sở hạ tầng, chuyển nhượng nền nhà với khách hàng theo giá đã có thuế GTGT với thuế suất 5%, đã thu tiền của người mua tối thiểu là 30% giá trị hợp đồng trước ngày 1/1/2004 và đã khai báo với cơ quan thuế đến trước ngày 1/6/2004, thì được tiếp tục áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% cho các hợp đồng đã ký nêu trên.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến