VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 851/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư Dự án xây dựng biểu tượng và cảnh quan tại ngã tư Đôn Chương Khu di tích QG đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng (Công văn số 3406/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2015) về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng biểu tượng và cảnh quan tại ngã tư Đôn Chương Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định Báo cáo Nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng biểu tượng và cảnh quan tại ngã tư Đôn Chương Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg: Vũ Đức Đam, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, XD, VH, TT&DL;
- VPCP: BTCN, các Phó CN: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Cao Lục; Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định