VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
------------
V/v:Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
----------------
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại công văn số 284/BC-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2013, ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 834/BTC-NSNN ngày 17 tháng 01 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 159/BKHĐT-KTĐPLT ngày 09 tháng 01 năm 2014, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 93/BNN-TCNL ngày 13 tháng 01 năm 2014, Bộ Y tế tại công văn số 71/BYT-VPB7 ngày 07 tháng 01 năm 2014 về hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi khắc phục hậu quả thiên tai, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi sử dụng số gạo được xuất cấp tại Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2013 và Quyết định số 2445/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; số kinh phí được hỗ trợ tại Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 03 tháng 1 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và số thuốc y tế đã được Bộ Y tế cấp để kịp thời khắc phục hậu quả do mưa, bão lũ gây ra.
2. Về hỗ trợ khắc phục thiệt hại các công trình xây dựng cơ bản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tổng hợp danh mục các công trình cấp bách theo thứ tự ưu tiên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo đúng ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 381/TB-VPCP ngày 21 tháng 10 năm 2013.
3. Về xây dựng phát triển mô hình nhà, chòi tránh lũ: Bộ Xây dựng nghiên cứu, xây dựng Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở và Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh lũ, lụt khu vực miền Trung, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2014 theo đúng ý kiến chỉ đạo tại công văn số 10743/VPCP-KTN ngày 20 tháng 12 năm 2013.
4. Việc hỗ trợ, nông ngư dân bị thiệt hại sau thiên tai được hưởng chính sách hỗ trợ ưu đãi để có điều kiện thuận lợi khôi phục sản xuất: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo quy định tại Quyết định số 118/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục hậu quả rủi ro thiên tai trên biển; Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng thiệt hại do thiên tai dịch bệnh; Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg về cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng thiệt hại do thiên tai dịch bệnh và Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.
5. Về kinh phí thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện, bao gồm cả nguồn tiết kiệm chi theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.
6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tỉnh Quảng Ngãi hoàn thiện thủ tục cho việc tiếp nhận khoản viện trợ của Chính phủ Nhà nước Cô-oét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng ý kiến chỉ đạo tại công văn số 148/VPCP-QHQT ngày 08 tháng 01 năm 2014.
7. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi rà soát trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn phục vụ công tác phòng, chống lụt bão gửi Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xuất cấp theo quy định.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Trường hợp khẩn cấp phải sử dụng phương tiện dự trữ quốc gia để phục vụ công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định tạm xuất phương tiện cứu hộ từ nguồn dự trữ quốc gia để đáp ứng kịp thời yêu cầu cứu hộ cứu nạn trên địa bàn.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó Thủ tướng;
- UBQG TKCN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTN, TKBT, TH, QHQT;
- Lưu: VT, KTTH (3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?