BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8512/TCHQ-GSQL
V/v định mức miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ CPN

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời côngvănsố 2307/HQHCM-TXNK ngày 25/8/2015 của Cục Hải quan thànhphố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượngquy định tại Điều 2 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ gửi qua dịch vụ chuynphát nhanh được áp dụng định mức giá trị miễn thuế, xét miễn thuế, không chịuthuế theo Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Hàng hóa nhập khẩu không thuộc đốitượng tại điểm 1 nêu trên (cụ thể là hàng hóa thương mại)thì mức giá trị hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh được miễn thuế áp dụngtheo Quyết định số 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủtướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dungtrên để các đơn vị thống nhất thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cục TXNK (để theo dõi);
-
Cục HQ TP. Hà Nội (để thực hiện);
-
Cục HQ TP. Đà Nng (để thực hiện);
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh