VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 8514/VPCP-ĐMDN
V/v thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Về báo cáo tình hình thực hiện công bố thông tin các doanh nghiệp nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7800/BKHĐT-PTDN ngày 22 tháng 9 năm 2016, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước nghiêm túc quán triệt và thực hiện công bố đầy đủ thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ).

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

- Thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP .

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ danh sách doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và đề xuất xử lý đối với các vi phạm về công bố thông tin.

- Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3b). Đ.Thủy.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Lê Mạnh Hà