TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 852/CT-TTHT
V/v : chi phí hoa hồng

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH giao nhận vận tải quốc tế MC Trans VN
Địa chỉ: 11A Nguyễn Văn Mại, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM
Mã số thuế: 0302538718

Trả lời văn bảnsố 0113/MCT ngày 20/12/2013 của Công ty về chi phí hoa hồng môi giới; Cục ThuếTP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản2.19 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi không được trừkhi xác định thu nhập chịu thuế (áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN năm 2012,2013):

Phần chi vượt quá 10% tổng số chiđược trừ, bao gồm: chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếpthị, chi hỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chi báo biếu, báo tặng của cơquan báo chí liên quantrực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đối với doanh nghiệp thành lập mới là phần chi vượtquá 15% tổng số chi được trừ trong ba nămđầu, kể từ khi được thành lập. Tổng số chi được trừ không bao gồm các khoản chikhống chế quy định tại điểm này; đối với hoạt động thương mại, tổng số chi đượctrừ không bao gồm giá mua của hàng hoá bán ra;

…”

Căn cứ Khoản 2.g Điều 9 Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ kỳ tính thuế TNDNnăm 2014):

“Phần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyếnmại, hoa hồng môi giới (không bao gồm hoa hồng bảo hiểm theo quy định của phápluật về kinh doanh bảo hiểm, hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá, hoa hồng trảcho nhà phân phối của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp); chi tiếp tân, khánhtiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chi hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đếnhoạt động sản xuất, kinh doanh vượt quá 15% tổng số chi được trừ.

Tổng số chi phí được trừ không bao gồmcác khoản chi quy định trên đây; đối với hoạt động thương mại không bao gồm giámua của hàng hóa bán ra.

Khoản chi thuộc diện khống chế chi phítại Điểm này bao gồm cả chi biếu, tặng, cho khách hàng.”

Trường hợp công ty theo trình bày làdoanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ giao nhậnhàng hóa, dịch vụ khai hải quan cho khách hàng có phát sinh khoản chi hoa hồngmôi giới thì khoản chi phí này thuộc khoản chi bị khống chế 10% trên tổng chiphí được trừ (từ 01/01/2014 là 15%). Tổng chi phí được trừ không bao gồm chiphí môi giới.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tạicác văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.


Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2;
- P.PC;
- Lưu (TTHT, HC).
93-3933-Thắng

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga