TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 852/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP Sản Xuất Thương Mại Kiện Năng
Địa chỉ: 226 Hùng Vương, P. 15, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301240326

Trả lời văn thư ngày 03/02/2012 của Công ty về hoáđơn, chứng từ ; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

-Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn vềthuế giá trị gia tăng (GTGT);

- Căn cứ điều 3 Chương I Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ:

“Hoá đơn giá trị gia tăng là hoá đơn bán hànghoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộpthuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ …

Hoá đơn xuất khẩulà hoá đơn dùngtrong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài,xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thứcvà nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại”.

- Căn cứ công văn số 18306/BTC-TCT ngày 30/12/2011của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị địnhsố 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC :

“ Ngày 10/10/2011, Bộ Tài chính đãcó công văn số 13518/BTC-TCT về việc sử dụng hoá đơn GTGT cho hoạt động xuấtkhẩu hướng dẫn: “...Các doanh nghiệp xuất khẩu đã dùng hoá đơn GTGT khi xuấtkhẩu từ 31/08/2011 trở về trước thì được chấp thuận.”

Bộ Tài chính hướng dẫn tiếp như sau:Trường hợp từ ngày 01/09/2011 đến hết ngày 31/12/2011, các doanh nghiệp xuấtkhẩu đã dùng hoá đơn GTGT khi xuất khẩu thì được chấp thuận.”

Căn cứ các quy định trên, từ ngày 01/01/2012 nếu Côngty có hoạt động xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài thì phải sử dụng hóa đơn xuấtkhẩu theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT4;
- P. PC;
- Lưu (TTHT, HC).
20431-201/12 thêu

TUQ .CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga