BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 852/LĐTBXH-LĐTL
V/v áp dụng mức lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Toà án nhân dân quận Ba Đình, HàNội

Trả lời công văn số 19/2009/CV-TABĐ ngày 16/3/2009 của Toàán nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội về việc ghi tại trích yếu, Bộ Laođộng - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định trước đây tại khoản 2, mục II và khoản 5, mụcIII Thông tư số 30/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội (từ ngày 01/01/2009 được thay thế bằng Thông tư số 24/2008/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2008) thì các công ty cổ phần được chuyển đổi từcông ty nhà nước nhưng vẫn tiếp tục áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương vàphụ cấp lương do Nhà nước quy định đối với công ty nhà nước tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thìáp dụng mức lương tối thiểu chung (hiện nay là 540.000 đồng/tháng) để tính mứclương, phụ cấp lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương làm căn cứtính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền lương ngừng việc, nghỉngày lễ, nghỉ hàng năm và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.Còn việc trả lương cho người lao động thì thực hiện theo thoả thuận của hai bêntrong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể nhưng không được thấp hơnmức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Toà án nhândân quận Ba Đình được biết./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân