VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 8522/VPCP-V.I
V/v xử lý vụ việc vận chuyển trái phép ngà voi

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2016

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Cảnh sát;
- Tổng cục Hải quan;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Xét báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Tổng cục Hải quan về việc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép ngà voi với số lượng lớn, được cất giấu tinh vi trong hàng hóa nhập khẩu tại cửa khu Cảng Sài Gòn; Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Bộ Công an ch đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì, phối hợp với Tổng cục Hải quan xem xét, nếu đủ căn cứ thì khi tố vụ án, tập trung khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ tổ chức, đường dây và xử lý nghiêm minh các đi tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Cục Cảnh sát phòng chng tội phạm buôn lậu;
- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: KTTH, TH; Cổng TTĐT;
- Lưu VT, V.I (3) ĐXH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà