BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8526/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng thay đổi mụcđích sử dụng

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 701/HQQNg-NV ngày 16/7/2015 của CụcHải quan tỉnh Quảng Ngãi vướng mắc về hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của dự ánđóng tàu, Tng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1. Đối với vướng mắc nêu tại điểm 1 công văn số701/HQQNg-NV

Đnghị CụcHải quan tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 12083/TCHQ-TXNK ngày 6/10/2014, theo đó:

Trên cơ sở kế hoạch sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễnthuế của Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất (Công ty DQS), Cục Hảiquan tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động của Công ty DQS trongviệc sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế. Kết quả kiểm tra nếu xác định Công ty sử dụng hàng hóa đúng với kế hoạchđã đăng ký với cơ quan hải quanthì thực hiện thanh khoản Danh mục miễn thuế cũ, xây dựng Danh mục miễn thuế mới.Trường hp hàng hóa nhập khẩu đã đượcmiễn thuế nhưng không sử dụng đúng kế hoạch đã đăng ký với cơ quan hải quan thìphải kê khai nộp thuế theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

Định kỳ hàng năm chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngàykết thúc năm tài chính, người đăng ký Danh mục miễn thuế có trách nhiệm báo cáotình hình sử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế trong năm tài chính cho cơ quanhải quan nơi đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế, Cục Hải quan tỉnh Qung Ngãi thực hiện kiểm tra tình hìnhsử dụng hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại Điều 106 Thông tư38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2. Đối với vướng mắc nêu tại điểm 2 công văn số 701/HQ QNg-NV

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 21 Thông tư số38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 thì việc chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mụcđích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu chỉ được thực hiệnsau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai mới.

Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì hàng hóa miễnthuế thay đổi mục đích sử dụng hoặc chuyển tiêu thụ nội địa,người nộp thuế phải kê khai nộp đủtiền thuế, tiền phạt (nếu có) theo quy định.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 40 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì đối với hàng hóa thayđổi mục đích sử dụng so với mục đích đã đượcxác định thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế hoặc đã được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặcbiệt, mức thuế theo hạn ngạch thuế quan thì căn cứ đểtính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờkhai mới.

Trường hợp Công ty DQS đã chuyển mục đích sử dụng đốivới một số nguyên liệu, vật tư của dự án miễn thuế để sử dụng cho một số dự ánsửa chữa, đóng tàu khác nhưng chưa kê khai đến nay doanh nghiệp xin kê khai nộpthuế vớicơ quan hải quan. Do hànghóa nhập khẩu miễn thuế đã được sử dụng cho dự ánđóng tàu khác và đã hoàn thành nêncơ quan hải quan không còn cơ sở để kiểm trathực tế hàng hóa, Cục Hải quan tỉnhQuảng Ngãi yêu cầu Công ty có văn bản giảitrình rõ nội dung vụ việc, cung cấp đủ hồ sơ, tàiliệu, số liệu liên quan đến số hànghóa được miễn thuế nhưng Công ty đã tự ý thay đổi mục đích sử dụng. CụcHảiquan tỉnh Quảng Ngãi tiếnhành kiểm tra hồ sơ, sổ sách, chứng từ kế toán, phiếunhập kho, phiếu xuất kho và các chứngtừ có liên quan để xác định số lượng, tr giá, số tiền thuế phải nộp đối với nguyênvật liệu doanh nghiệp đã tự ý thay đổi mụcđích sử dụng,

Kết quả kiểm tra nếu cơ quan hải quan xác định việckhai báo của doanhnghiệplà đúng, đồng thời không phát hiện Công ty có sai phạm gì khác thì Công tyđược đăng ký tờ khai mới (kể cả chuyểncho đối tượng được miễn thuế hay đốitượng không được miễn thuế) khi thay đổi mục đích sử dụng đối với sốhàng hóanêu trên và nộp đủ các loại thuế theo quy định.Chính sách thuế thực hiện tại thờiđiểm đăng ký tờ khai hải quan mớitheo quy định tại khoản 1 Điều 21, khoản 1Điều 40, khoản 22 Điều 103 Thông tưsố 38/2015/TT-BTC Công ty không bị tínhsố tiền chậm nộp.

Trường hợp Công ty tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đốivới nguyên liệu,vật tư nhập khẩuthuộc diện miễn thuế để sử dụng cho một dự án khác không thuộcdiện miễn thuế mà chưa được sự đồngý của cơ quan hải quan thì xem xét xử phạtvề hành vi “sử dụng hàng hóa thuộc đốitượng không chịu thuế, miễn thuế, hoànthuế, không thu thuế không đúng mục đích mà không khai báo vớicơ quan hảiquan” theo điểm g khoản 1 Điều13 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP .

Trường hợp Công ty đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế,không vi phạm cácquy định về thuếthì có thể xem xét xử phạt về hành vi “Không khai báo và làm thủtục đúng thời hạn quy định khi thayđổi mục đích sử dụng hàng hóa đã được xácđịnh thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễnthuế” quy định tại điểma khoản2 Điều 6 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP .

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh QuảngNgãi được biết và thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái