VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8528/VPCP-QHQT
V/v chủ trương thành lập doanh nghiệp liên doanh phân phối sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khíQuốc gia Việt Nam (công văn số 9151/DKVN-HĐTV ngày 08 tháng 10 năm 2010) về chủtrương thành lập liên doanh phân phối sản phẩm lọc hóa dầu Nghi Sơn, ý kiến củacác Bộ: Công Thương (công văn số 10862/BCT-NL ngày 28 tháng 10 năm 2010), Kếhoạch và Đầu tư (công văn số 8001/BKH-QLKKT ngày 09 tháng 11 năm 2010), Tàichính (công văn số 14963/BTC-TCDN ngày 05 tháng 11 năm 2010), Phó Thủ tướngChính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc chủ trươngcho phép thành lập doanh nghiệp liên doanh phân phối sản phẩm lọc hóa dầu NghiSơn (Liên doanh) trên cơ sở những nội dung cơ bản theo đề nghị của Tập đoàn Dầukhí Quốc gia Việt Nam và các nguyên tắc sau: (i) tỉ lệ vốn góp của bên Việt Namtrong liên doanh tối thiểu đạt 51%; (ii) việc góp vốn và tài sản liên quan đếnphần kinh doanh xăng dầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam vào Liên doanh không làmảnh hưởng đến hoạt động phân phối khác cũng như nhiệm vụ bình ổn giá theo chỉđạo của Chính phủ.

2. Theo các nguyên tắc nêu trên,Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam:

- Cân nhắc kỹ lưỡng và tự quyếtđịnh việc góp vốn bằng toàn bộ hoặc một phần tài sản và vốn liên quan đến kinhdoanh xăng dầu của Tổng công ty Dầu Việt Nam vào Liên doanh; thực hiện việcđịnh giá tài sản góp vốn theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thịtrường, có tính đến các yếu tố đặc thù (giá trị vô hình…) của tài sản tronglĩnh vực kinh doanh xăng dầu.

- Chủ động việc sắp xếp lại tổ chứchoạt động, phương án sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báođể các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT CP (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, ĐMDN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc