BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 853/BHXH –QLT
V/v xử lý hồ sơ bị thiếu, mất để cấp sổ BHXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2001

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thi hành BộLuật lao động và Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CPngày 26/01/1995 và Nghị định số 45/CP ngày 15/7/1995 của Chính phủ, từ tháng07/1996 hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện cấp sổ bảo hiểm xãhội cho những người tham gia bảo hiểm xã hội là cán bộ, công chức, quân nhân vàngười lao động (gọi chung là người lao động). Công tác cấp sổ bảo hiểm xã hộithời gian qua đã có nhiều tác động tích cực trong đời sống xã hội và thuận lợitrong việc giải quyết chế độ chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động.Trên 95% số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội ở nhiều đơn vị đã được cấpsổ bảo hiểm xã hội, đảm bảo chất lượng và thuận tiện khi sử dụng.

Tuy nhiên,hiện nay vẫn còn một số người lao động chưa cấp được sổ bảo hiểm xã hội do đicông tác, lao động ở nước ngoài; do đơn vị sử dụng lao động chưa nộp bảo hiểmxã hội đầy đủ; đặc biệt có nhiều trường hợp bị thiếu, mất hồ sơ, lý lịch khôngđảm bảo căn cứ để xác định thời gian làm việc và đóng bảo hiểm xã hội; gây khókhăn cho việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội.

Để việc thựchiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động được đầy đủ, có hiệu quảtheo chính sách của Đảng và Nhà nước đã đề ra; Thực hiện Tinh thần Chỉ thị số 15/CT - TƯ ngày 26/05/1997 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiệncác chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các Bộ, cơ quanngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương quan tâm, giúp đỡ chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc(nếu có) khẩn trương giải quyết cho người lao động có thời gian làm việc trướcngày 01/04/1993 mà hồ sơ bị thiếu hoặc bị mất thì thực hiện như sau:

1- Trường hợpngười lao động bị mất, bị thiếu hoặc bị hỏng hồ sơ lý lịch thì đơn vị đang trựctiếp sử dụng, quản lý người lao động phải bằng mọi cách bổ sung xác định quátrình làm việc của người lao động (thời gian, công việc, tiền lương, địa điểmlàm việc v.v...). Đồng thời có công văn nêu rõ nguyên nhân bị mất, bị thiếuhoặc hồ sơ của người lao động.

2- Cơ sở đểbổ sung quá trình làm việc của người lao động là chứng nhận của cơ quan đơn vịcũ (nơi đã làm việc) và có thể dùng các giấy tờ có liên quan như giấy khaisinh, lý lịch Đảng, lý lịch Đoàn, lý lịch quân nhân, sổ công đoàn, sổ lương,bảng thanh toán tiền lương, giấy chứng nhận huân, huy chương v.v... để chứngminh quá trình làm việc. Trường hợp cá biệt do đơn vị đã giải thể mà vẫn thiếukhoảng thời gian nào thì phải có hai người trở lên cùng làm việc tại cơ quanhoặc đơn vị cũ, trong đó có một người là cấp trên của người lao động xác nhận.

Tất cả nhữngxác nhận của cá nhân, đơn vị, người cùng làm việc, đều phải có cam kết chịutrách nhiệm trước pháp luật.

Bảo hiểm xãhội Việt Nam rất mong sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quanthuộc Chính phủ; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vềvấn đề này để bảo đảm cho việc cấp sổ bảo hiểm xã hội được hoàn thành, bảo đảmquyền lợi chính đáng cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội.

Nơi nhận:
- Như trên
- HĐQLBHXHVN
- BHXH các tỉnh, thành phố
- Các đơn vị trực thuộc BHXHVN
- Lưu: VP + QLT (2)

TỔNG GIÁM ĐỐC
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Nguyễn Huy Ban