BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 853/TCHQ-KTTT
V/v phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Bệnh viện Bạch Mai - Viện Tim Mạch
(Số 78 Đường Giải Phóng - Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 30/CV-HC ngày12/01/2009 của Bệnh viện Bạch Mai - Viện Tim mạch giải trình về việc nợ thuếcủa lô hàng thiết bị y tế dự án ODA áo- Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện BạchMai. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/05/2006, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2230/TCHQ-KTTT hướng dẫn công văn số 8131 TC/TCT ngày 27/08/2001 với nội dungkhông tính phạt chậm nộp đối với các khoản tiền thuế được thực hiện ghi thu,ghi chi qua Ngân sách Nhà nước. Nội dung hướng dẫn này được thực hiện đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có tờ khai đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày01/01/2006 trở đi cho đến khi có hướng dẫn mới.

Tiếp theo, ngày 09/06/2008 Bộ Tài chính có công văn số 6577/BTC-TCHQ quy định việc tính phạt chậm nộp đối với số tiền thuế thực hiệnghi thu, ghi chi qua Ngân sách Nhà nước hoặc Ngân sách Nhà nước cấp tiền để nộpthuế đối với các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/06/2008 được thực hiệntheo quy định tại điều 106 Luật Quản lý thuế, không thực hiện theo hướng dẫntại công văn 2230/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp của Viện Tim mạch đăng ký tờ khai nhập khẩu lôhàng thiết bị y tế dự án ODA áo- Viện Tim mạch Việt Nam - Bệnh viện Bạch Maivới cơ quan hải quan ngày 24/08/2007 thì thuộc đối tượng không tính phạt chậmnộp đối với các khoản tiền thuế được thực hiện ghi thu, ghi chi qua ngân sáchNhà nước.

Đề nghị Viện Tim mạch - Bệnh viện Bạch Mai liên hệ với CụcHải quan địa phương nơi làm thủ tục nhập khẩu để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bệnh viện Bạch Mai- Viện Timmạch được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn