BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 8533/BGTVT-KHĐT
V/v: Xử lý các vấn đề liên quan yếu tố kỹ thuật dự án Nạo vét luồng Soài Rạp

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2008

Kínhgửi: Cục Hàng hải Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận đượcvăn bản số 6916/UBND-ĐTMT ngày 06 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh về dự án nạo vét luồng Soài Rạp.

Về vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiếnnhư sau:

Giao Cục trưởng Cục Hàng hảiViệt Nam thay mặt Bộ GTVT chịu trách nhiệm phối hợp và giải quyết các vấn đềliên quan về kỹ thuật của dự án Nạo vét luồng Soài Rạp tại văn bản số6916/UBND-ĐTMT ngày 06 tháng 11 năm 2008 của UBND thành phố Hồ Chí Minh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND thành phố HCM;
- Công ty PTCN Tân Thuận;
- PortCoast;
- Lưu VT, KHĐT (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ