VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8539/VPCP-KTTH
V/v: tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong các DN có vốn NN

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Tư pháp.

Xét Tờ trình số 5990/TTr-BKH ngày 30tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Nghị định về thựchành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyênthiên nhiên, vốn, tài sản, chi phí và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước vàđề nghị của các Bộ tại cuộc họp ngày 17 tháng 11 năm 2010; Thủ tướng Chính phủcó ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứnội dung dự thảo Nghị định và yêu cầu hiện nay để xây dựng thành Chỉ thị củaThủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trongquản lý, sử dụng vốn, tài sản, trong khai thác và sử dụng tài nguyên tại cácdoanh nghiệp có vốn nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện QLKTTW (Bộ KH&ĐT);
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Kiều Đình Thụ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTN, KGVX, NC, KNTN, ĐMDN; ĐP.
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc