BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 853TCT/ĐTNN
V/v: Chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 275/CT-TTHT ngày 22/2/2005 của Cục thuếtỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn chính sách thuế GTGT áp dụng đối với Công tyTNHH trồng rừng Quy Nhơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 6 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày18/8/2004 của Bộ Tài chính bổ sung vào điểm 1.2.c Mục III Phần B Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 về việc xác định thuế GTGT đầu vào được khấutrừ đối với cơ sở sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sảncó tổ chức sản xuất khép kín, hạch toán kết quả sản xuất kinh doanh tập trungcó sử dụng sản phẩm ở các khâu sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng,đánh bắt thủy, hải sản làm nguyên liệu để tiếp tục sản xuất chế biến ra sảnphẩm chịu thuế GTGT (bao gồm sản phẩm nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biếnxuất khẩu hoặc sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT) thì: cơsở kinh doanh được kê khai khấu trừ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào phụcvụ sản xuất kinh doanh ở tất cả các khâu từ xây dựng cơ bản đến sản xuất chếbiến,…

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty thực hiệntrồng rừng và chế biến sản phẩm gỗ rừng trồng thành sản phẩm gỗ dăm theo đúnggiấy phép thành lập Công ty quy định thì sản phẩm gỗ dăm thuộc đối tượng chịuthuế GTGT và Công ty được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào khâu trồng rừng vàchế biến sản phẩm gỗ này. Trường hợp Công ty TNHH trồng rừng Quy Nhơn ký kếthợp đồng kinh tế thuê đơn vị khác thực hiện việc trồng rừng, khai thác và giacông chế biến gỗ dăm thì Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đốivới các khoản chi phí thuê trồng rừng, khai thác, gia công chế biến gỗ nếu cóhóa đơn GTGT hợp pháp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vịthực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến