BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 854/BTNMT-TCMT
V/v thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhậnđược ý kiến của một số địa phương về việc tiếp tục thực hiện Thông tư số04/2008/TT-BTNMT ngày 18 tháng 09 năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướngdẫn lập, phê duyệt hoặc xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh traviệc thực hiện đề án bảo vệ môi trường. Sau khi xem xét, Bộ Tài nguyên và Môitrường đề nghị các quý Ủy ban chỉ đạo các cơ quan có liên quan của địa phươngnhư sau:

1. Ngừng thực hiện việc tiếpnhận hồ sơ đề nghị phê duyệt/xác nhận đề án bảo vệ môi trường theo đúng quyđịnh của Thông tư số 04/2008/TT-BTNMT cho đến khi có hướng dẫn mới.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môitrường làm đầu mối lập các danh sách sau đây:

2.1. Danh sách chi tiết các hồsơ đề án bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày31 tháng 12 năm 2009 nhưng chưa được phê duyệt/xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 1kèm theo Công văn này.

2.2. Danh sách chi tiết các hồsơ đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt/xác nhận theo quy định của Thôngtư số 04/2008/TT-BTNMT theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này.

2.3. Danh sách chi tiết các cơsở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng quy định của Thông tư số04/2008/TT-BTNMT nhưng chưa thực hiện thủ tục lập đề án bảo vệ môi trường trìnhcơ quan có thẩm quyền phê duyệt/xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Côngvăn này.

Thông tư theo mẫu tại các phụlục 1, 2 và 3 nêu trên kèm theo văn bản của các quý Ủy ban xin gửi về Bộ Tàinguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 4 năm 2010 để Bộ xem xét, quyết địnhphương án xử lý.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mongnhận được sự phối hợp chặt chẽ của các quý Ủy ban./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để báo cáo);
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCMT (6).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
Bùi Cách Tuyến