BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 854/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La

Bộ Xây dựngnhận được văn bản số 332/SXD-HĐXD ngày 05/5/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La vềviệc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại điểm akhoản 3 Điều 11 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xâydựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã giảithích rõ chuyên ngành xây dựng bao gồm xây dựng dân dụng, công nghiệp; xây dựnggiao thông, xây dựng thuỷ lợi. Như vậy, trường hợp cá nhân có bằng tốt nghiệpchuyên ngành kỹ sư cơ khí sửa chữa ô tô thì không thuộc chuyên ngành xây dựngđể được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công “ xây dựng và hoàn thiện”công trình xây dựng.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sơn La nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh