BỘ XÂY DỰNG
-------------------
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------
Hà nội, ngày 02 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Sơn La
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 332/SXD-HĐXD ngày 05/5/2011 của Sở Xây dựng tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Tại điểm a khoản 3 Điều 11 Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã giải thích rõ chuyên ngành xây dựng bao gồm xây dựng dân dụng, công nghiệp; xây dựng giao thông, xây dựng thuỷ lợi. Như vậy, trường hợp cá nhân có bằng tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư cơ khí sửa chữa ô tô thì không thuộc chuyên ngành xây dựng để được xét cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công “ xây dựng và hoàn thiện” công trình xây dựng.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Sơn la nghiên cứu thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh