TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 854/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế GTGT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

Công ty TNHH tư vấn Trần Đình Cửu
Địa chỉ: 163A-165 đường BC1, P. 12, Q. Tân Bình
Mã số thuế: 0302337803

Trả lời văn thư số 04/CV /TĐC.2010 ngày13/01/2010 của Công ty về thuế suất thuế GTGT, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3, mục II, phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tạimục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, phần B Thông tư này”.

Dịch vụ tư vấn thiết lập hệ thống quảnlý chất lượng (ISO 9000), hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000), hệ thốngquản lý an toàn thực phẩm (HACCP hoặc ISO 22000), hệ thống quản lý trong lĩnhvực ôtô (TS/ISO 16949), hệ thống quản lý thực hành sản xuất tốt (GMP), hệ thốngquản lý tinh gọn áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.PC;
- CCT Q. Tân Bình;
- Lưu (HC, TTHT).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga