BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 854/TCHQ-GSQL
V/v Áp mã số mặt hàng "phao tròn cứu sinh, hạt đá bán quý và đá granit đã cưa"

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 1210/HQQN-NV ngày 21/08/2008 và số 1388/HQQN-NV ngày 30/09/2008 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc phânloại, áp mã số mặt hàng Phao tròn cứu sinh; hạt đá bán quý tổng hợp các mầu,các hình, đã gia công dùng để trang trí, kích thước (0,1-2,2) cm, không hiệu;đá granit đã cưa dạng tấm chưa đánh bóng không hiệu, kích thước (2,5 x 0,6) m,độ dày (1,7-2,0) cm, Tổng cục có ý kiến như sau:

1/ Mặt hàng hạt đá bán quý tổng hợp các mầu, các hình, đãgia công dùng để trang trí, kích thước (0,1-2,2) cm, không hiệu, phân loại vàonhóm 7116, mã số 7116.20.00.00 (theo Biểu thuế XK, NK kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC thuế suất thuế nhập khẩu là 30%)

2/ Mặt hàng đá granit đã cưa dạng tấm chưa đánh bóng khônghiêu, kích thước (2,5x0,6)m, độ dày (1,7-2,0)cm phân loại vào nhóm 6802, mã số6802.23.00.00 (theo Biểu thuế XK, NK ưu đãi kèm theo Quyết định số106/2007/QĐ-BTC thuế suất thuế nhập khẩu là 23%)

3/ Mặt hàng Phao tròn cứu sinh: thực hiện theo hướng dẫn tạiCông văn số 3230/TCHQ-GSQL ngày 14/06/2007 của Tổng cục Hải quan, phân loại vàonhóm 3926, mã số chi tiết theo Biểu thuế XK, NK ưu đãi hiện hành.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninhthực hiện.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn