TỔNG LIÊN ĐOÀN
LAO ĐỘNG VIỆT NAM******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 854/TLĐ
V/v: bổ sung, sửa đổi chế độ phụ cấp chủ tịch công đoàn không chuyên trách

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2001

Kính gửi :

- Các LĐLĐ Tỉnh, thành phố.
- Các công đoàn ngành trung ương.
- CĐ TCTY trực thuộc TLĐ.

Ngày 09/11/2000, Tổng Liên đoàn ban hành văn bản số 1582/QĐ –TLĐ quy định về nội dung, phạm vi thu – chi quỹ công đoàn cơ sở. Trong đó, tại đoạn thứ 2 của điểm 2, phần B có quy định mức chi phụ cấp trách nhiệm cho Chủ tịch công đoàn cơ sở hoạt động không chuyên trách từ 0,3 đến 0,5 mức lương tối thiểu. Trong quá trình triển khai thực hiện, những nơi không được chuyên môn hỗ trợ kinh phí mà nguồn kinh phí công đoàn khó khăn thì không thực hiện được mức chi đó, nên Tổng Liên đoàn đã có Văn bản số 536/TLĐ ngày 12/4/2001 điều chỉnh mức chi xuống từ 0,1 đến 0,3 mức lương tối thiểu đối với công đoàn cơ sở có từ 200 đoàn viên trở lên. Nay theo phản ảnh của nhiều ngành và địa phương, nếu theo quy định này thì những nơi được chuyên môn hỗ trợ hoặc nguồn kinh phí công đoàn cho phép, mức chi đó lại không phù hợp.

Để công đoàn cơ sở tự xác định mức chi cụ thể cho phù hợp với điều kiện kinh phí và các mối quan hệ khác, Đoàn Chủ tịch TLĐ quy định mức chi phụ cấp cho Chủ tịch công đoàn cơ sở hoạt động không chuyên trách như sau:

Những công đoàn cơ sở không đủ liêu chuẩn bố trí cán bộ công đoàn chuyên trách và tùy theo nguồn kinh phí (bao gồm kinh phí chuyên môn hỗ trợ và nguồn kinh phí của công đoàn cơ sở) và số lượng đoàn viên mà Chủ lịch công đoàn cơ sở hoạt động không chuyên trách được hưởng một khoản phụ cấp trách nhiệm hàng tháng trong phạm vi từ 0,1 đến 0,5 mức lương tối thiểu. Mức chi cụ thể do công đoàn cơ sở đề nghị, công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định.

Quy định này được thực hiện từ ngày ký và thay thế các quy định về mức phụ cấp Chủ tịch công đoàn cơ sở không chuyên trách được nêu trong Văn bản số 1582/QĐ –TLĐ ngày 09/11/2000 và Văn bản số 536/TLĐ ngày 12/4/2001 của Tổng Liên đoàn.

Quá trình thực hiện, nếu còn khó khăn, vướng mắc, các cấp công đoàn cần phản ảnh cho Tổng Liên đoàn biết.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC


Nguyễn An Lương