Công văn

CÔNG VĂN

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 854/VPCP-CN
NGÀY 09 THÁNG 3 NĂM 2000 VỀ VIỆC ĐÌNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH
SỐ 20/2000/QĐ-TTG NGÀY 03 THÁNG 2 NĂM 2000
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC HỖ TRỢ NGƯỜI
HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG TỪ TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TAM
NĂM 1945 CẢI THIỆN NHÀ Ở

Do sơ suất trong khâubiên tập, Văn phòng Chính phủ xin đình chính lại một số điểm tại Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 ttháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗtrợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiệnnhà ở như sau:

I. Tại trang 3, Điều5 viết là:

Điều 5: Trong trường hợp người hoạt động cách mạng thuộcdiện được hỗ trợ quy định tại Điều 1, Điều 3 đã mất mà vợ (hoặc chồng) còn sốngthì vợ (hoặc chống) được hưởng tiêu chuẩn hỗ trợ theo mức đã quy định.

Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ quy định tại Điều1 mà cả vợ và chồng đã mất mà các con có khó khăn về nhà ở thì....

Nay sửa lại là:

Điều 5: Trong trường hợp người hoạt động cách mạng thuộcdiện được hỗ trợ quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 đã mất mà vợ (hoặcchồng) còn sống thì vợ (hoặc chồng) được hưởng tiêu chuẩn hỗ trợ theo mức đãquy định.

Đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ quy định tại Điều1 và Điều 2 mà cả vợ và chồng đã mất mà các con có khó khăn về nhà ở thì....

II. Tại trang 5, Điều7 sửa lại là Điều 8.