BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8541/TCHQ-TXNK
V/v khai báo hi quan và chính sáchthuế hàng hóa nhập khẩu sau đó táixuất sang nước thứ ba

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Hồ bơi Châu Á Thái Bình DươngDesjoyaux.
(Khu CN TamPhước, xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai)

Trả lời công văn số 68/15/CV .CT ngày 07/9/2015 của Công ty TNHH Hồ bơi Châu Á Thái BìnhDương Desjoyaux về việc khai báo hải quan và chính sách thuế hàng hóa nhập khẩusau đó tái xuất sang nước thứ ba, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế:

a) Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính, thì hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuấttrả lại chủ hàng nước ngoài hoặc táixut sang nước thứ ba hoặc táixut vào khu phi thuế quan đượcxét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng hóa thực tế táixuất và không phải nộp thuế xuất khẩu, với điều kiện:

- Hàng hóa chưa qua quá trình sảnxuất, gia công, sửa chữa hoặc s dụng tạiViệt Nam;

- Trường hợp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với hợp đồng thì phải có giấythông báo kết quả giám định hàng hóa của cơ quan, tổ chức có chức năng, thẩmquyền giám định hàng hóa xuất nhập khẩu hoặc văn bản chấp thuận nhận lại hànghóa của chủ hàng nước ngoài. Đối với sốhàng hóa do phía nước ngoài gửi thay thế số lượng hàng hóa đã xuất trả nước ngoài thì doanh nghiệp phải kê khainp thuế nhập khẩu theo quy định;

- Hàng hóa xuất khẩu vào khu phi thuế quan (trừ trường hợp xuất vào khukinh tế thương mại đặc biệt, khu thương mại công nghiệp và các khu vực kinh tếkhác thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính) được sử dụng trong khuphi thuế quan hoặc đã xuất khẩu tiếp ra nước ngoài.

b) Căn cứ quy định tại khoản 1Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thìngười nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiềnphạt phải nộp (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng đã nộp đối vi hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phảitái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặctái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan) đối với từng loạithuế trong thời hạn 10 năm kể t ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậmnộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt.

Trường hợp Công ty TNHH Hồ bơi Châu Á Thái Bình Dươngnhập khẩu hàng hóa, sau đó tái xuất sang nước thứ ba, nếu thỏa mãn các điều kiệnnêu tại khoản 8 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì thuộc đối tượng xéthoàn thuế nhập khẩu và xét hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp tương ứng với sốlượng hàng hóa thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tạiĐiều 49, Điều 122, Điều 129, Điều 130, Điều 132 Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

2. Về khai báo hải quan:

Nguyên tắc khai hải quan thực hiện theo quy định tạiĐiều 29 Luật Hải quan, Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 củaChính phủ và Điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tàichính.

Chỉ tiêu mã loại hình khai báo của tờ khai xuất khẩutrên Hệ thống VNACCS sử dụng mã loại hình B13 (xuất khẩu hàng đã nhập khẩu) thuộcbảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2015 củaTổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hồ bơiChâu Á Thái Bình Dương được biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tụcxut khẩu, nhập khẩu hàng hóa đểđược hướng dẫn cụ thể./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK (4b).

KT. TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyn Dương Thái