BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8546/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Đảm bảo an ninh, trật tự trường học trong dịp ngày nghỉ lễ, tết.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo
- Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Để góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự antoàn xã hội trong dịp lễ Nôel, Tết dương lịch 2011, Ngày học sinh, sinh viênViệt Nam 09/01/2011, Tết Nguyên đán Tân Mão và dịp tổ chức Đại hội địa biểutoàn quốc lần thứ XI của Đảng đầu năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị cácnhà trường và cơ sở giáo dục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công việcsau đây:

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phápluật, tăng cường công tác học sinh, sinh viên, không để học sinh, sinh viêntham gia biểu tình, tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; phối hợpngăn chặn các hành vi vi phạm luật giao thông, tham gia hoặc cổ vũ đua xe tráiphép, gây rối trật tự công cộng trong học sinh, sinh viên.

2. Chú trọng công tác vệ sinh, an toàn thực phẩmtrong các bếp ăn tập thể ở các nhà trường.

3. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; có hình thứchỗ trợ, động viên cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên không có điều kiện vềquê đón Tết cùng gia đình.

4. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Côngđiện của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụngpháo nổ.

5. Phối hợp với địa phương tổ chức “Tết trồng câyđời đời nhớ ơn Bác Hồ” (ở các tỉnh phía Bắc), tổ chức thăm hỏi, chúc tết cácgia đình thương binh, liệt sỹ, người có công.

6. Tổ chức tốt việc trực ban, bảo vệ để đảm bảo anninh, trật tự trong nhà trường, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địaphương xử lý khi có vụ việc phức tạp xảy ra.

7. Tổ chức bộ phận thường trực ở nhà trường và liênkết cụm trường ở các địa bàn có nhiều trường, nhất là các thành phố lớn Hà Nội,thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ … để cùng chia sẻ thông tinvà phối hợp hoạt động.

Đề nghị các nhà trường và cơ sở giáo dục tổ chứcthực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Khi có các vụ việc xảy ra, đề nghị liênhệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 04.38694.916,Email: nnhuy@moet.gov.vn và cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thànhphố Hồ Chí Minh: 08.38290.396.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Bộ Công an, TW Đoàn (để phối hợp);
- Văn phòng Bộ;
- Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP.HCM;
- Lưu: VT, Vụ CT HSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý