VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8546/VPCP-KTN
V/v Dự án đầu tư sản xuất Nitrat amôn và Amôniắc

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Xét đề nghị củaBộ Công thương (công văn số 10075/BCT-HC ngày 08 tháng 10 năm 2010), của Côngty TNHH Ngọc Linh (công văn số 100/CV-NL ngày 18 tháng 10 năm 2010) về Dự ánđầu tư Nitrat amôn và Amôniắc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Về Dự án sảnxuất Nitrat amôn, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thực hiệntheo các công văn số 2016/TTg-CN ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ và công văn số 6586/VPCP-KTN ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Chínhphủ.

- Đồng ý Công tyTNHH Ngọc Linh lập Dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất Amôniắc công suất300.000 tấn/năm từ than, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiệnhành và tự chịu trách nhiệm hiệu quả của Dự án và bảo vệ môi trường.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty TNHH Ngọc Linh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT,
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý