BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 855/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế xe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn giai đoạn 01/1/2008 - 21/12/2009

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa;
- Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường.
(Đ/c: 16 Xuân Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình)

Trả lời công văn số 442/CV-DN ngày21/10/2013 của Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường về việc xử lý thuế nhập khẩuxe ô tô tải tự đổ có trọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn giai đoạn từ01/1/2008 đến 21/12/2009, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại công văn số 6976/VPCP-KTTH ngày 21/8/2013 của Văn phòngChính phủ trả lời đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 10006/BTC-TCHQ ngày31/7/2013 về vấn đề thuế nhập khẩu xe ô tô tải tự đổ;

Đối với những xe ô tô tải tự đổ cótrọng tải trên 24 tấn đến dưới 45 tấn đã đăng ký tờ khai từ ngày 01/1/2008 đếnhết ngày 21/12/2009 và đã thu thuế nhập khẩu theo mức thuế suất khác mức thuếsuất 10% thì áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 10%.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóacăn cứ hướng dẫn nêu trên và quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hànhđể xử lý thuế đối với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- BT Đinh Tiến Dũng (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (để chỉ đạo);
- Tổng cục Thuế (để p/hợp);
- Vụ CST (để biết);
- Vụ Pháp chế (để biết);
- Vụ NSNN (để biết);
- Lưu: VT, TCHQ (17)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn