BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 855/LĐTBXH-TL
V/v: Chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 477/CV-LĐTL ngày 08/03/2006 của Tổng công ty về việc ghi tại trích yếu, sau khi xem xét Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số điểm 3, mục V Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước, đối với các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, khi lựa chọn hệ số điều chỉnh tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung để xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch phải bảo đảm các điều kiện quy định tại Quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương của cán bộ, viên chức làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng. Mức lương tối thiểu điều chỉnh do Ban quản lý lựa chọn theo quy định trên được dùng làm căn cứ để tính chế độ phụ cấp thu hút theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Dầu khí Việt Nam được biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân