BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 855/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 142/HQQNg-NV ngày 08/02/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc vướng mắc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 644/BCT-ĐB ngày 03/02/2021 của Bộ Công thương về việc đối xử tối huệ quốc đối với hàng hóa nhập khu từ New Caledonia:

New Caledonia là một vùng lãnh th hải ngoại của Pháp. Pháp là thành viên của WTO và có quan hệ đối xử tối huệ quốc với Việt Nam. Hiện không có thông tin trong các tài liệu của WTO đề cập đến việc các thành viên của WTO từ chối dành ưu đãi tối huệ quốc (MFN) cho hàng hóa xuất xứ từ New Caledonia.

Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thực hiện áp dụng thuế suất MFN cho hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ New Caledonia.

Tng cục Hải quan trả lời đ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Cục CNTT&TKHQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL (Toàn-3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương