BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 855/TCT-PCCS
V/v: hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 28/CT-QLKK ngày 5/1/2007 của Cục thuế tỉnh Hưng Yên về hoàn thuế với tài sản đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

-Tại điểm 1, Mục I, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của BộTài chính hướng dẫn:

1-Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau:

a/Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết.”

Côngty TNHH PIC Việt Nam bắt đầu hoạt động từ tháng 6/2006, đến tháng 11/2006 mới phát sinh thuế GTGT đầu vào; Công ty TNHH WORLD MOLD TECH bắt đầu hoạt động từtháng 7/2006, đến tháng 11/2006 mới phát sinh thuế GTGT đầu vào. Như vậy, căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì nếu hai công ty này trong 3 tháng liên tục trở lên(không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được xét hoàn thuế GTGT.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương