TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 855/TCT-TNCN
V/v: Giải đáp về việc nộp thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Trung tâm thông tin lưu trữ địa chất
- Bà Phạm Thị Nga

Tổng cục Thuế nhận được văn bản ngày 16/01/2006 và văn bản ngày 01/3/2006 về việc khấu trừ thuế TNCN 10% của Bà Phạm Thị Nga, trưởng phòng Thư viện Địa chất thuộc Trung tâm Thông tin Lưu trữ Địa chất - Cục Địa chất và khoáng sản Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề khấu trừ thuế TNCN 10%, Tổng cục Thuế đã có công văn số 508 TCT/TNCN ngày 17/02/2005 (bản photocopy đính kèm) hướng dẫn: Trường hợp cơ quan chi trả thu nhập cho cá nhân vãng lai có thu nhập từ các hợp đồng ngắn hạn, lao động có tính thời vụ, lao động chân tay, lao động giản đơn, dịch vụ nhỏ lẻ không thường xuyên mà ước tính mức thu nhập chịu thuế không đến 60 triệu đồng/năm, thu nhập chịu thuế bình quân tháng dưới 5 triệu đồng thì cơ quan chi trả thu nhập tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm hàng tháng gửi báo cáo cơ quan bản kê khai chi tiết về: “họ tên, số CMT, mã số thuế (nếu có), địa chỉ, điện thoại liên lạc của cá nhân, số tiền đã chi trả”, để cơ quan thuế có cơ sở quản lý và kiểm tra.

Theo trình bày tại văn thư ngày 16/01/2006 và văn thư ngày 01/3/2006 của bà Phạm Thị Nga thì nhóm cộng tác viên của thư viện gồm 9 người, trong đó 2 người còn công tác, 7 người đã nghỉ hưu, mức lương cao nhất của một cộng tác viên là 2.16.000 đồng/tháng. Số tiền cấp cho việc xử lý thông tin tài liệu địa chất năm 2005 là: 44.273.340 đồng.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên nếu các cộng tác viên của thư viện ước tính các khoản thu nhập trong năm không đến 60 triệu đồng thì Trung tâm Thông tin lưu trữ địa chất tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN đối với các cộng tác viên vủa thư viện. Trung tâm Thông tin lưu trữ địa chất có trách nhiệm gửi cho cơ quan thuế bảng kê danh sách chi trả thu nhập cho các cá nhân là cộng tác viên mà Trung tâm không khấu trừ 10% thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội, Trung tâm Thông tin lưu trữ địa chất, bà Phạm Thị Nga biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc