BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8552/BGTVT-TC
V/v: Tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ- CP.

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2008

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Ngày 17 tháng 11 năm 2008, Bộ Tài chính có công văn số: 13840/BTC- TCT về việc đề nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ- CP Về vấn đề này, Bộ Giaothông vận tải có ý kiến như sau:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giaothông vận tải, Bộ GTVT thống nhất với nội dung bản dự thảo Tờ trình Chính phủvà dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ- CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế vàcưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Trên đây là ý kiến của Bộ GTVT để Bộ Tài chính tổng hợptrình Chính phủ.

Nơi nhận: - Như trên;  - Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng Cục thuế- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường