BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8553/BTC-TCNH
V/v tăng cưng quản lý hoạt động ca Quỹ ĐTPTĐP

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Các Quỹ Đầu tư phát trin địa phương

Thông qua công tác kim tra của Dự án Quỹ đầu tư phát triển địa phương vay vốn Ngân hàng Thếgiới và báo cáo tài chính năm 2013 của các Quỹ Đu tư phát triển địa phương (gọi tắt là Quỹ), Bộ Tài chính nhậnthấy một số Quỹ đã có một số vi phạm và tồn tại liên quan đến tổ chức và hoạt động của Quỹ bao gồm:(i) cho vay, góp vốn thành lập doanh nghiệp sai lĩnh vực (không thuộclĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội); (ii) cho vay sai đối tượng chủ đầu tư (cho vay đối vớiS Tài chính, Ủy ban nhân dân tnh, thành phố); (iii) UBND tnhgiao Quỹ quản lý vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp sn xutkhông đúng theo quy định của pháp luật; (iv) cho vay với lãi suất thấp hơn mứclãi suất cho vay tối thiểu theo chđịnh của Ủy ban nhân dâncấp tỉnh nhưng không cấp bù chênh lệch lãi suất làm ảnh hưởng đến nguyên tắc bảo toàn và phát triển vốn của Quỹ; (v) giới hạncho vay, đầu tư vượt quy địnhcho phép; (vi) vốn điều lệ chưa đm bo mức tối thiểu là 100 t đồng; (vii) hoạt động nhận vốn y thác chưa đúng quy định tại Điều23 Nghị địnhsố 138/2007/N Đ-CP và (viii) chưa thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

Nhằm đm bảohoạt động của các Quỹ được an toàn, hiệu qu và phát triển bền vững theo đúng quy định hiện hành, Bộ Tài chính đnghị các Quỹ trinkhai thực hiện các nội dung như sau:

1. Chấp hành nghiêm chnhcác quy định của nhà nước về tổ chức và hoạt động của Quỹ theo quy địnhtại Nghị định số 138/2007/N Đ-CP ngày 28/8/2007 về t chức và hoạt động của Quỹ ĐTPTĐP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày22/4/2013 sa đi, bsung một số điều của Nghị định số 138/2007/N Đ-CP và các văn bản pháp luật cóliên quan, trong đó đặc biệt lưu ý:

- Nghiêm cấm việc cho vay sai lĩnh vc, sai mục đíchvà sai đối lượng;

- Tăng cường công tác thm định dự án, kiểm tra, giám sát chặtchẽ các khoản vay đ đảm bảo chấtlượng tín dụng các khoản vay, giảm t lệ nợ quá hạn, nợ xu...

- Cho vay và đu tư các dự án theo đúng giới hạn cho vay và đầu tư;

- Xây dựng quy chế chi tiêu tài chính và bo đảm công tác quảnlý tài chính ca Quỹ theo đúng quy định capháp luật;

- Theo dõi, quản lýcác khoản vốn được giao, ủythác theo đúng quyết định của UBNDtỉnh, thành phố và quy định capháp luật.

- Thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo quy địnhcủa pháp luật

2. Đối với các dự án cho vay sai quy định về đối tượng lĩnh vực cho vay, đi tượng về ch đầu tư được vay vốn và lãi suất cho vay, yêu cầu các Quỹchủ động phi hp với các cơ quan liên quan trên địa bàn sớm xử lý dứt đim những tồn tại và báo cáo kết quả x lý cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát.

3. Đối với các Quỹ chưa đủ vốn điều lệ và mô hìnht chức chưa hoàn thiện, cần chủ độngxây dựng kế hoạch để báo cáo Ủyban nhân dân tnh, thành ph xem xét, phê duyệt nguồn vốn b sung đnâng cao năng lực tài chính và có kế hoạch hoàn thiện bộ máy qun lý, điều hành và phòng ban nghiệpvụ đ Quỹ hoạt động hiu qu và theo đúngquy định.

4. Hiện nay, trong hệ thống Quỹ, chỉ có Công ty đầu tư tài chính thành phốHồ Chí Minh (HFIC) được Thủ tướngChính phủ giao thí điểm thực hiện chức năng đại diện chủ s hữu vốn nhà nước đi với các doanh nghiệp có vn nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Do vậy, các Quỹ đangthực hiện chức năng đại diện vốn chủ s hữu phần vốn nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước, đề nghị Quỹ báo cáo Ủy ban nhân dân có biện pháp xử lý kịpthời theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các Quỹ trin khai thực hiện theo đúngquy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ trưởng BTC (để báo cáo);
-
UBND các tnh, TP;
-
Sở Tài chính các tỉnh, TP;
-
Lưu: VT; Vụ TCNH.

KT. B TRƯỞNG
THỨ TRƯ
NG
Trân Xuân Hà