BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/BKHĐT-KTCN
V/v hướng dẫn doanh nghiệp rà soát hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Thép VINA KYOEI
(Địa chỉ: KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Phúc đáp công văn số 2512/VKS-BKHĐT ngày 26/12/2013của Công ty TNHH Thép VINA KYOEI (sau đây gọi tắt là công ty) về việc xác nhậnmột số hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho Dự án đầu tư dây chuyền luyệnvà cán thép giai đoạn 2, tại KCN Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - VũngTàu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, về việc này Bộ Kế hoạch và Đầu tưcó ý kiến như sau:

Căn cứ hồ sơ kỹ thuật của linh kiện, vật tư, phươngtiện vận tải chuyên dùng kèm công văn số 2512/VKS-BKHĐT ngày 26/12/2013, Bộ Kếhoạch và Đầu tư đề nghị Công ty phối hợp với cơ quan hải quan rà soát các hànghóa nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được như sau:

1) Ống thép các loại (bao gồm cả phần nối ống) dạngđúc (sản xuất bằng phương pháp đúc).

2) Các loại van điện từ.

3) Bu lông (đai ốc) cường độ cao.

4) Kết cấu thép đặc thù gắn liền với thiết bị (giáđỡ thiết bị, chân đế, khung giá thiết bị) mà thiết bị này chưa được sản xuấttrong nước.

5) Phương tiện chở xỉ (Slag Pot Carier).

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để QuýCông ty thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Lưu: VT, KTCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Tống Quốc Đạt