BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/LĐTBXH-BHXH
V/v một số vướng mắc trong quá trình thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Bảohiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 465/BHXH-BT ngày 28/01/2013 vàCông văn số 3786/BHXH-BT ngày 20/9/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về một sốvướng mắc trong quá trình thực hiện bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất tại điểm 1 công văn nêu trên,cụ thể: đối với trường hợp người sử dụng lao động nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóngbảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội trước 30 ngày kể từ ngày ký quyếtđịnh hoặc hợp đồng lao động (phụ lục hợp đồng lao động) nâng bậc, nâng ngạchlương đối với người lao động thì không thực hiện tính lãi đối với phần chênhlệch mức đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người sử dụng lao động nộp chậm từ 30ngày trở lên thì thực hiện tính lãi theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Bảohiểm xã hội.

2. Đối với các doanh nghiệp trong quá trình thựchiện thủ tục phá sản, cơ quan Bảo hiểm xã hội tích cực đôn đốc doanh nghiệpthực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội và chủ động phối hợp với các quyền giảiquyết nợ của doanh nghiệp để thu hồi khoản nợ bảo hiểm xã hội theo quy định củaLuật phá sản.

Để tạo thuận lợi cho người lao động trong trường hợpchuyển nơi làm việc thì xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội đến thời điểmdoanh nghiệp đã đóng đủ bảo hiểm xã hội để người lao động tiếp tục tham gia bảohiểm xã hội tại đơn vị mới, sau khi thuhồi được khoản nợ của doanh nghiệp thì xác nhận bổ sung thời gian đóng bảo hiểmxã hội trên sổ bảo hiểm xã hội.

3. Đối với các doanh nghiệp thực sự gặp khó khăn nợtiền đóng bảo hiểm xã hội thì cho phép doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội chonhững người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, người lao độngthôi việc để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và chốt sổ bảo hiểm xã hội nhằmđảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh vàXã hội, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh,thành phố thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; Vụ BHXH (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân