BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 856/LĐTBXH-TL
V/v hướng dẫn xếp lương đối với người lao động trong công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam
(Quận Tân bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 17/CV ngày 21/2/2003 của Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo qui định của Bộ Luật Lao động, Luật doanh nghiệp, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương, việc xây dựng thang lương, xếp lương, nâng bậc lương đối với người lao động trong các công ty cổ phần do Hội đồng quản trị công ty quyết định theo nguyên tắc xếp lương và trả lương theo công việc đảm nhận.

2. Đối với Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam hiện nay đang vận dung thang, bảng lương do Nhà nước qui định áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước thì việc xếp lương đối với người lao động phải thực hiện theo nguyên tắc: “Làm công việc gì, chức vụ gì hưởng lương theo công việc đó, chức vụ đó thông qua hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể” qui định tại Điều 8, Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp. Việc đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho người lao động bảo đảm các tiêu chuẩn đặt ra đối với từng chức danh và vẫn bố trí đảm nhận công việc cũ thì tiền lương không thay đổi.

Đối với trường hợp người lao động có trình độ trung cấp, đang xếp lương ngạch cán sự kĩ thuật viên, bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành phục vụ trong doanh nghiệp, được cử đi đào tạo tốt nghiệp đại học, sau đó được bố trí làm công việc mới phù hợp với trình độ thì việc chuyển xếp lương từ ngạch cán sự, kĩ thuật viên lên ngạch chuyên viên, kinh tế viên, kĩ sư thực hiện theo qui định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty Cổ phần Giống Cây trồng Miền Nam được biết và nghiên cứu thực hiện theo đúng qui định của Nhà nước./.

TL/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân