BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 856/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Thuốc thú y

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3805/HQHCM-TXNK ngày 24/12/2020 và số 2918/HQHCM-TXNK ngày 7/10/2020 của Cục Hải quan TP. H Chí Minh báo cáo vướng mắc về việc áp dụng Thông báo kết quả phân loại và thời đim truy thu thuế đối với mặt hàng Thuốc Thú y có chứa hoạt chất Doxycyclin. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 15/01/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 339/TCHQ-TXNK hướng dẫn phân loại mặt hàng Thuốc thú y có thành phần hoạt chất Doxycyclin thuộc mã số 3004.20.71.

Tng cục Hải quan yêu cu Cục Hải quan TP. H Chí Minh căn cứ vào hàng hóa thực tế, đối chiếu với hướng dẫn nêu tại công văn trên để phân loại và xử lý thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hường(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương