TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 856/TCT-TVQT
V/v: Thu hồi vé đường bộ hết giá trị sử dụng

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Cục quản lý xe máy - Bộ Quốc phòng

Trả lời công văn số 227/XM15 ngày 15/02/2006 của Cục quản lý xe máy - Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện công văn số 450/TCT-TVQT ngày 06/02/2006 của Tổng cục Thuế; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để tạo điều kiện cho xe của Bộ Quốc phòng có vé phí đường bộ toàn quốc sử dụng năm 2006, Tổng cục Thuế đồng ý cấp trước vé mới và thu hồi vé cũ sau. Số lượng vé được cấp đổi theo đề nghị của Bộ Quốc phòng. Đến hết ngày 15/4/2006, số lượng vé đã cấp đổi (nêu trên) nhưng không thu hồi được vé cũ nộp trả đầy đủ cho Tổng cục Thuế, thì số vé không thu hồi được phải nộp phí đường bộ theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Quản lý xe máy - Bộ Quốc phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TSTK, TVQT (AC).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc