BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 8566/BKH-PTDN
V/v xin ý kiến về Dự thảo Tờ trình bổ sung và Nghị định thay thế Nghị định số 132/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Ngày 29 tháng 6năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị địnhvề tổ chức thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với côngty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và phấn vốnnhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác tại Tờ trình số 4360/TTr-BKH ngày 29tháng 6 năm 2010 theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trong thời gianChính phủ đang xem xét dự thảo Nghị định nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã chỉđạo thực hiện một số nội dung có liên quan tại các văn bản sau:

- Công văn số 1065/TTg-ĐMDN ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triểnkhai Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ;

- Chỉ thị số 1568/CT-TTgngày 19 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiệnKết luận số 78-KL/TW ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị;

- Công văn số 5923/VPCP-ĐMDN ngày 23 tháng 8 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ thông báo ýkiến của Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định điều lệ tổ chức và hoạt động củatập đoàn và tổng công ty 91;

- Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2010 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm2010;

- Công văn số 1626/TTg-ĐMDN ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc thựchiện cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Đồng thời, ngày24 tháng 11 năm 2010, Văn phòng Chính phủ có công văn số 8573/VPCP-ĐMDN đề nghịBộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn chỉnh dự thảo Nghị định nêu trên theo chỉ đạo củaPhó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp ngày 05 tháng 8 năm2010.

Căn cứ theo cácchỉ đạo nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã khẩn trương nghiên cứu, trao đổi,điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo Nghị định. Những nội dung được điều chỉnh sovới dự thảo Nghị định đã trình bày kèm theo Tờ trình số 4360/TTr-BKH tập trungchủ yếu tại mục 2 Chương 2, gồm: quyền của chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủthực hiện; quy trình thực hiện đối với các quyền của chủ sở hữu do Thủ tướngChính phủ thực hiện; điều chỉnh về mặt kết cấu thể hiện, trong đó chuyển sangquy định theo đối tượng là các tổ chức, cá nhân được phân công, phân cấp thựchiện các quyền của chủ sở hữu thay cho việc quy định theo nội dung của cácquyền.

Do thời giangấp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan có ý kiến chính thức bằng vănbản đối với dự thảo Tờ trình bổ sung và Nghị định nêu trên và gửi về Bộ Kếhoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) trước ngày 08 tháng 12 năm2010 để kịp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Rất mong nhậnđược sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:
- Như trên (Kèm theo tài liệu);
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, Cục PTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung