B TÀI CHÍNHTNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/TCHQ-TXNK V/v thuế NK mặt hàng thang máy

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Schindler Việt Nam.(Đ/c: 93 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.H Chí Minh)

Trả lời công văn số 09- 2015/SVN ngày 04/12/2015 của Công ty TNHH Schindler Việt Nam (Công ty) đ nghị hướng dn thủ tục và áp mã mặt hàng thang máy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại:

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Trường hợp mặt hàng thang máy hiệu Schindler của Công ty nhập khẩu có phần cơ khí được sản xuất tại Trung Quốc và phần motor-máy kéo, tủ điều khiển, thiết bị điện, cáp kéo được sản xuất tại EU được xác định là hàng hóa ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyn thì thực hiện phân loại theo quy tc 2a của 6 quy tc tng quát giải thích hệ thống Hài hòa và mô tả mã hóa hàng hóa (HS). Theo đó, các phần của thang máy nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau được phân loại theo nhóm, mã số của thang máy nguyên chiếc (nhóm 84.28). Người khai hải quan, cơ quan hải quan thực hiện thủ tục đăng ký danh mục các chi tiết, linh kiện rời theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC .

2. Về mức thuế:

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 166/2014/TT-BTC về việc ban hành Biểu thuế nhập khu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc 2015-2018, hàng hóa nhập khẩu được hưởng thuế suất ACFTA phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều này.

Đối với mặt hàng thang máy hiệu Schindler do Công ty nhập khẩu, Tổng cục Hải quan không đủ căn cứ, hồ sơ tài liệu để cho ý kiến về việc áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ACFTA.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Schindler biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục Giám sát quản lý (để biết);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh