BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 857/TCT-DNL
V/v: Chính sách thuế TNDN đối với cổ tức được chia bằng cổ phiếu

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưuđiện (PTI)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3732/PTI-TCKT ngày6/12/2013 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện (PTI) về chính sách thuếTNDN đối với cổ tức được chia bằng cổ phiếu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Căn cứ tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“6. Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần,liên doanh, liên kết kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận gópvốn, phát hành cổ phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệptheo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhậngóp vốn, phát hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được miễn thuế, giảmthuế”

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp làthu nhập có được từ việc chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ vàcác loại chứng khoán khác theo quy định”.

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong kỳđược xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua của chứng khoán chuyểnnhượng, trừ (-) các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.

- Giá bán chứng khoán được xác định như sau:

+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công tyđại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giaodịch chứng khoán thì giá bán chứng khoán là giá thực tế bán chứng khoán (là giákhớp lệnh hoặc giá thỏa thuận) theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán,trung tâm giao dịch chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán của các công ty không thuộc các trườnghợp nêu trên thì giá bán chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồngchuyển nhượng.

- Giá mua của chứng khoán được xác định như sau:

+ Đối với chứng khoán niêm yết và chứng khoán của công tyđại chúng chưa niêm yết nhưng thực hiện đăng ký giao dịch tại trung tâm giaodịch chứng khoán thì giá mua chứng khoán (là giá khớp lệnh hoặc giá thỏa thuận)theo thông báo của Sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán mua thông qua đấu giá thì giá muachứng khoán là mức giá ghi trên thông báo kết quả trúng đấu giá cổ phần của tổchức thực hiện đấu giá cổ phần và giấy nộp tiền.

+ Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp nêu trên:giá mua chứng khoán là giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

- Chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quantrực tiếp đến việc chuyển nhượng, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.

Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí để làm các tổ chứcpháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng; Các khoản phí và lệ phí phải nộp khilàm thủ tục chuyển nhượng; Phí lưu ký chứng khoán theo quy định của Ủy banchứng khoán Nhà nước và chứng từ thu của đơn vị nhận ủy thác; Các chi phí giaodịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từchứng minh.

Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thìkhoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhậpchịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty cổ phầnBảo hiểm bưu điện được chia cổ tức bằng cổ phiếu với tổng mệnh giá tương đươnggiá trị cổ tức được nhận thì phần thu nhập này được miễn thuế TNDN. Khi bán sốcổ phiếu này, công ty phải tính, kê khai, nộp thuế TNDN đối với hoạt độngchuyển nhượng chứng khoán theo quy định. Trong đó, giá mua để làm căn cứ tínhthu nhập chịu thuế TNDN khi chuyển nhượng số cổ phiếu này là giá trị cổ tứcđược nhận.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm bưuđiện (PTI) biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Vụ CS, PC, KK-TCT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn