TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 857/TCT-DNNN
V/v: Điều kiện để áp dụng thuế GTGT hàng hóa XNK

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần sơn Hải Phòng

Trả lời công văn số 33/CV-TVSHP ngày 19/1/2006 của Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng về điều kiện để áp dụng thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2d mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau:…

“d.3- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thanh toán theo quy định sau đây:

- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua Ngân hàng…”.

Căn cứ vào quy định trên, đối với hàng hóa xuất khẩu của Công ty không thực hiện thanh toán qua Ngân hàng mà thanh toán tiền trực tiếp từ chủ tàu thì không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Sơn Hải Phòng biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hải Phòng;
- Lưu: VT, DNNN 2b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc